Forum Profesjonalnego Sprzątania Regulamin
Regulamin
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
WWW.FPS.ORG.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum Profesjonalnego Sprzątania, znajdującego się pod adresem: www.fps.org.pl, zwanego dalej Forum. 2. Definicje:
a) Forum – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Bartosza Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Bartosz Wiśniewski Haerson” z zakładem głównym pod adresem: ul. Morska 232, 81-006 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9581283026, REGON: 220013073 (zwany dalej Administratorem), która umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego Użytkowników.
b) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
c) Formularz rejestracyjny – kwestionariusz umożliwiający założenie Konta;
d) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
e) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora na www.fps.org.pl – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
f) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), - określający zasady korzystania z Forum.
3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Forum:
a) Zamieszczanie opinii i komentarzy na określone tematy przez Użytkowników,
b) Umożliwienie Użytkownikom komunikowania się za pośrednictwem Forum,
c) Umożliwienie otrzymywania wiadomości prywatnych od innych Użytkowników,
d) Umożliwienie korzystania z innych funkcji Forum.
4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.fps.org.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.


§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Forum w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza dla innych Użytkowników korzystających z Forum.
3. Podczas korzystania z Forum obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
4. Zabronione jest umieszczanie na Forum danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.
5. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto. Do założenia przez Użytkownika więcej niż jednego Konta potrzebna jest uprzednia wyraźna zgoda Administratora.
6. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Forum, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Forum, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
7. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się na stronie Forum jest prywatne i poufne.
8. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
9. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
10. Za pośrednictwem adresu e-mail: FORUM.FPS16@GMAIL.COM. można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Do korzystania z Forum na stronie internetowej www.fps.org.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z Forum dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne - nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy Forum byli zadowoleni.
3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Forum, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.
4. Rejestracja Użytkowników przebiega w następujący sposób: rejestracja jest możliwa poprzez stronę internetową www.fps.org.pl, na której Użytkownik może uzupełnić Formularz rejestracyjny o dane wymagane (adres email, login), ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji, po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Użytkownik po uprzednim udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostanie poinformowany o linku aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail, celem dokończenia procesu rejestracji. 5. Umowa Użytkownika z Administratorem jest zawierana na czas nieokreślony.
6. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie Usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk (pole) służące do potwierdzenia rejestracji na stronie internetowej Forum.
7. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: HAERSON BARTOSZ WIŚNIEWSKI MORSKA 232 81-006 GDYNIA lub na adres e-mail: FORUM.FPS16@GMAIL.COM, lub poprzez usunięcie swoich danych ze strony internetowej www.fps.org.pl, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku).
9. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
11. W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu, lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, bądź naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wyłączenia Użytkownikowi dopuszczającego się w/w działań - komunikacji za pośrednictwem Forum oraz zamieszczania tekstów/komentarzy.
12. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Forum, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

1. Podstawową funkcją Forum jest umożliwienie zamieszczania opinii i komentarzy na dany temat przez Użytkowników Forum.
2. Po zarejestrowaniu, Użytkownicy mają możliwość wysyłania innym osobom linków polecających.
3. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.
4. Użytkownicy Forum mogą się ze sobą kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych dostępnych w Serwisie, lub poprzez dane kontaktowe wprowadzone przez Użytkownika do swojego Konta, które są widoczne dla innych Użytkowników.
5. Użytkownik może tworzyć listę „ulubionych” Użytkowników.
6. Użytkownik może tworzyć tzw. „czarną listę”. Użytkownicy dodani do czarnej listy nie mogą zobaczyć danych Użytkownika, który wprowadził ich na swoją „czarną listę”, ani nie mogą nawiązać z nim kontaktu.

§5. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: HAERSON BARTOSZ WIŚNIEWSKI MORSKA 232 81-006 GDYNIA lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: FORUM.FPS16@GMAIL.COM.
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWYM

1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie internetowej Forum www.fps.org.pl, należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie internetowej Forum www.fps.org.pl,, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony internetowej Forum www.fps.org.pl, oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.


§8. LICENCJA

1. Użytkownik umieszczając na stronie internetowej Forum www.fps.org.pl wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia/pliki/grafiki/materiały) oraz wpisy/komentarze/opinie/informacje/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji strony internetowej Forum www.fps.org.pl,, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności w razie roszczeń osób trzecich których dane osobowe zostały wprowadzone na stronę internetową Forum www.fps.org.pl, przez Użytkownika w sposób nieuprawniony; jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W razie gdy przeciwko Administratorowi, toczy się proces/postępowanie przed organami sądowymi/administracyjnymi, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest również zobowiązany wstąpić do procesu/postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu/postępowania, oraz poniesione koszty pomocy prawnej wraz z kosztami zastępstwa procesowego.


§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Wypełniając formularze elektroniczne, celem skorzystania ze strony internetowej Forum Administratora, Użytkownik zostanie poproszony o oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptację ich postanowień.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Forum internetowego www.fps.org.pl.

§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Forum internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Forum z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2019 roku.